KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO,

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GREEN BROKER z siedzibą przy ul. Braci Kobylańskich 41, 26-340 Drzewica, NIP 7721828454, REGON 101430567, tel. 887870110, e-mail: biuro.greenbroker@gmail.com (dalej: GREEN BROKER).

 2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro.greenbroker@gmail.com

 3. GREEN BROKER zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GREEN BROKER jako administratora danych(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:

   1. świadczenia usług na rzecz swoich Klientów,

   2. rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,

   3. marketingu usług GREEN BROKER,

   4. obsługi Klientów,

   5. optymalizacji oferowanych usług i produktów,

   6. zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną greenbroker.com.pl,

  2. w celu wykonania umów zawieranych przez GREEN BROKER z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi GREEN BROKER współpracuje w ramach prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  3. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na GREEN BROKER wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  4. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą u GREEN BROKER lub nawiązaniu współpracy z GREEN BROKER na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO).

 4. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, firm księgowych, ubezpieczycieli, agencji reklamowych oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  1. do czasu zrealizowania poszczególnych prawnie uzasadnionych interesów GREEN BROKER jako administratora danych,

  2. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z realizacją umowy, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych,

  3. do czasu upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa,

  4. do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla potrzeb marketingowych,

  5. przez okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez czas niezbędny dla oceny Pana/Pani preferencji zawodowych i ustalenia czy GREEN BROKER posiada wolne stanowiska odpowiadające Twoim preferencjom

 7. Posiadają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu realizacji tego prawa należy przesłać zgłoszenie w formie pisemnej na adres: GREEN BROKER ul. Braci Kobylańskich 41 , 26-340 Drzewica z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro.greenbroker@gmail.com

 8. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres GREEN BROKER ul. Braci Kobylańskich 41 , 26-340 Drzewica z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro.greenbroker@gmail.com

 9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.